Ogólne warunki umowy

I   REZERWACJE i PŁATNOŚCI

 1. W celu dokonania Rezerwacji należy skontaktować się z Organizatorem e-mailem pod adresem: rezerwacje@carpediem-trips.com .  W wiadomości  podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i dane kontaktowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji.
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką prywatności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
 4. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie opłaty kosztów wyprawy (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z wyprawy lub zmiany terminu określone są w Warunkach Uczestnictwa.
 5. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w  wiadomości e-mail od Organizatora.
 6. Wszystkie ceny podane są w Szwajcarskich Frankach – CHF

 

II WARUNKI
1. Cena wyprawy wyrażona jest we Frankach Szwajcarskich (CHF). Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie wyprawy w zakładce – szczegóły oferty.

 1. Przy rezerwacji wyprawy wymagana jest:
 2. a) wpłata zaliczki w wysokości 60% (500CHF), która jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca. Dowód zapłaty powinien zostać przesłany do Organizatora pocztą elektroniczną w dniu dokonania rezerwacji.
 3. b) pozostałe 40% wartości wyprawy należy wpłacićdo 21 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia  wyprawy.

Jeżeli uczestnik po uiszczeniu zaliczki nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy, Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy turystycznej zawartych w rozdz. III , pkt 2 a)

 

III ODSTĄPIENIE OD UMOWY – REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wyprawie bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W takim przypadku zwracana jest Uczestnikowi cała kwota dokonanej wpłaty. Rezygnację należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail wysłaną na adres: greg@carpediem-trips.com
 2. a) w przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie 21 – 30 dni przed terminem rozpoczęciem imprezy turystycznej uczestnik ponosi koszty w wysokości 40 % ceny wybranej Imprezy,
  b) w przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie 14 – 21 dni przed terminem rozpoczęciem imprezy turystycznej uczestnik ponosi koszty w wysokości 60 % ceny wybranej Imprezy,
  c) w przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej uczestnik ponosi koszty w wysokości 100 % ceny wybranej Imprezy

Uczestnik może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu uprawnienia. Jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 1. Minimalna liczba Uczestników w każdej z naszych Imprez to 6 osób. Jeżeli nie zgłosi się wymagana liczba osób do 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Organizator może skorzystać z możliwości odwołania Imprezy. Zobowiązuje się do poinformowania o tym pozostałych Uczestników, którzy już zarezerwowali miejsce w danej Imprezie. W przypadku nie wybrania przez nich alternatywnej daty, Organizator bezzwłocznie zwróci wpłacone środki, a umowa zostanie rozwiązana pisemnym oświadczeniem Organizatora.
 2. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Uczestnika oraz innych niż wymienione w zdaniu powyżej, Uczestnik ma prawo, według swojego wyboru:
 3. a) uczestniczyć w wyjeździe w innym terminie potwierdzonym przez organizatora
  b) żądać zwrotu poniesionych wpłat
 4. Jako rezygnację z udziału w imprezie przez Uczestnika z jego winy, rozumie się:
  a) nie przybycie do hotelu w ustalonym terminie
  b) rezygnację z powodu choroby i innych przypadków losowych.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. a) Osoba uczestnicząca w imprezie turystycznej musi mieć ukończone 18 lat
 2. b) Uczestnik zawierając umowę udziału w wyprawie deklaruje, że zapoznał się z programem imprezy przedstawionym na stronie carpediem-trips.com w szczególności z informacjami dotyczącymi tras rowerowych (przebieg długości trasy, dzienne przewyższenia)
 3. c) Uczestnik ma świadomość, że posiada odpowiednie przygotowanie kondycyjne, umiejętności techniczne, nie ma przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych do udziału w  wyprawie oraz, że bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.
 4. d) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w  wyprawie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 5. e) Dokonując rezerwacji imprezy turystycznej uczestnik oświadcza, że ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w danej imprezie i świadomie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc w niej udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. f) Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność, za wszelkie szkody mogące powstać wskutek jego uczestnictwa, w szczególności podczas realizacji zaplanowanych codziennych tras rowerowych.
 7. g)Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność organizatora jest określona przepisami prawa. Jest świadomy, że w razie nieszczęśliwego wypadku, także spowodowanego przez innego uczestnika  wyprawie, nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora.
 8. h) Uczestnik zobowiązuje się do jazdy na rowerze w kasku rowerowym.
 9. i) Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, wymagane przepisami państw, w których impreza będzie realizowana.
 10. j) Uczestnik zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi informacje dotyczące jego stanu zdrowia w szczególności: kondycji psychofizycznej, kontuzji, chorób przewlekłych.
 11. k) Uczestnik zobowiązany jest do wykupienia własnego ubezpieczenia w  zakresie kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zalecany jest wybór ubezpieczeńobejmujących jazdęna rowerze w górach, która czasem kwalifikowana jest jako sport ekstremalny w zależności od firmy ubezpieczeniowej.
 12. l) W czasie trwania Imprezy Uczestnik zobowiązany jest dostosować swój ubiór oraz wyposażenie w sprzęt do panujących warunków atmosferycznych oraz do przewidywanego programu  wyprawie, również do wymogów obowiązującego prawa w państwie w którym przeprowadzana jest  wyprawie . Organizator ma prawo, lecz nie obowiązek zwracać Klientowi uwagę na potrzebę odpowiedniego dostosowania ubioru w danym momencie realizacji  wyprawie.
 13. m) Uczestnik przed skorzystaniem ze sprzętu sportowego w trakcie  wyprawie, w szczególności ze sprzętu rowerowego, ma obowiązek upewnić się, że sprzęt jest sprawny i bezpieczny w użytkowaniu. Jakiekolwiek potencjalne usterki należy zgłosić do organizatora.
 14. n) Uczestnik ma obowiązek używać w trakcie wyprawie sprzętu sportowego w zgodzie z wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z przeznaczeniem sprzętu. Organizator ma prawo zwracać Uczestnikowi uwagę na potrzebę zachowania tych wymogów.
 15. o) Uczestnik ma obowiązek do stosowania się przepisów ruchu drogowego będąc jego uczestnikiem, Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki drogowe.
 16. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA ORAZ OGRANICZENIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 17. a) Organizator zobowiązuje się do profesjonalnej i starannej realizacji każdej organizowanej Imprezy i udzielenia Uczestnikom wszystkich świadczeń, wskazanych w opisie.
 18. b) Organizator odpowiada za rzetelne wykonanie i przeprowadzenie wyprawy. Jeśli następują uchybienia nie z winy Organizatora, lecz osób trzecich nie mających związku z wykonywaniem świadczeń, Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Organizator zastrzega sobie możliwość korekty trasy lub programu na bieżąco, podyktowanej bezpieczeństwem i zdrowiem Uczestników, warunkami pogodowymi lub zdarzeniami niezależnymi od Organizatora.
 19. c) Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:
  – działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  – działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  – z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, działaniem siły wyższej.
 20. d) Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
 21. e) Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do wyprawy, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane przez Uczestników oraz osób trzecich.
 22. f) Organizator ani osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyprawy nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników oraz wobec osób trzecich za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania wyprawy.
 23. g) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością Uczestnika, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.
 24. h) Możliwe są modyfikacje tras, zmiany kolejności i inne korekty podczas wyjazdów rowerowych, podyktowane kondycją grupy, panującymi warunkami atmosferycznymi lub warunkami które zastaniemy na miejscu, a których organizator nie mógł przewidzieć.